top of page

Podrobnejší popis práv Klientov súvisiacich s ochranou osobných údajov ako vyplývajú zo Zákona

 

1. Právo na prístup k osobným údajom. Ak Klient požiada Tucan o potvrdenie o tom, či o sa o ňom spracúvajú osobné údaje, informuje Tucan Klienta o:

 

a)  účele spracovania jeho osobných údajov,

b)  kategóriách spracúvaných osobných údajov,

c)  identifikácii príjemcov alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo môžu byť osobné údaje poskytnuté, najmä ak sídlia          v tretích krajinách,

d)  dobe uchovávania osobných údajov,

e)  práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania alebo práve namietať                                spracúvanie osobných údajov,

f)   práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR na základe tvrdenia, že boli porušené        práva Klienta,

g)  zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby,

h)  existencii resp. v prípade Tucanu neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovania,

i )   primeraných zárukách prenosu osobných údajov, ak sa prenášajú do tretej krajiny.

 

Zároveň poskytne Tucan Klientovi výpis osobných údajov, ktoré o nej spracúva takým spôsobom, akým o to Klient požiada.

 

2. Právo na opravu osobných údajov. Ak Klient požiada Tucan o opravu jeho osobných údajov, Tucan bez zbytočného odkladu túto opravu vykoná a pôvodné údaje, ktoré Tucan opravil vymaže alebo odstráni, ak je to možné. V prípade papierových dokumentov pôvodné údaje zostanú zachované, no oprava sa zohľadní v databáze údajov alebo v inom dokumente (napr. záznam o oprave osobných údajov).

 

3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“). Ak sa na Tucan obráti Klient so žiadosťou o vymazanie jeho osobných údajov, Tucan jeho žiadosti vyhovie za predpokladu že, a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali, alebo b) Klient odvolal súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov (v súvislosti so zariaďovaním víz) a neexistuje iný právny základ na spracovanie týchto údajov, alebo c) Klient uplatnil svoje právo namietať spracovanie osobných údajov, alebo d) ukáže sa, že Tucan spracúva osobné údaje nezákonne alebo e) právo Klienta na vymazanie jeho osobných údajov vyplýva z právnych predpisov alebo f) išlo o osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb Tucanu prostredníctvom prostriedkov informačných technológií (internet, e-mail, telefón). Tucan nie je povinný vyhovieť žiadosti Klienta o vymazanie údajov v prípade, ak je ďalšie spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie (v prípade Tucanu málo pravdepodobné), b) na splnenie povinností Tucanu vyplývajúcich zo zákona alebo vo verejnom záujme (napr. zákon určí povinnosť reportovať údaje osôb, ktoré vycestovali do určitého štátu alebo vyšetrovateľ požiada o dodanie informácií o konkrétnom klientovi), c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (napr. Úrad verejného zdravotníctva požiada o informácie o konkrétnych osobách, ktoré boli v určitom období v niektorom štáte s výskytom prenosnej choroby), d) na účely archivácie, vedecké, historické a štatistické účely (napr. údaje sú súčasťou dokumentov, ktoré sa musia archivovať a bez vymazaných údajov strácajú výpovednú hodnotu) a na f) uplatnenie právneho nároku (napr. Tucan má pohľadávku voči Klientovi a výmaz jeho dát by mu znemožnil jej uplatnenie).

 

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sa na Tucan obráti Klient so žiadosťou o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, Tucan jeho žiadosti vyhovie ak: a) Klient namieta správnosť osobných údajov – Tucan obmedzí spracúvanie údajov kým neoverí správnosť spracúvaných údajov, b) spracúvanie údajov je nezákonné, ale Klient nežiada o vymazanie osobných údajov ale o obmedzenie ich spracúvania, c) Tucan už osobné údaje nepotrebuje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale Klient ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku alebo d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, vtedy Tucan obmedzí spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Tucanu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.

 

5. Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa na Tucan obráti Klient so žiadosťou o vydanie jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, Tucan žiadosti vyhovie, ak sú údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami (napr. v PC) a pokiaľ o to žiadateľ výslovne požiada, môže Tucan takto údaje preniesť priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Keďže Tucan spracúva osobné údaje aj na báze právneho základu výkonu oprávnených záujmov Tucanu (zasielanie newslettra Klientom), ktorý sa dá považovať za účel priameho marketingu, má Tucan povinnosť v prípade, ak Klient namieta spracúvanie jeho osobných údajov na tento účel (priameho marketingu) ďalej nespracúvať. Inými slovami, takémuto Klientovi nebude Tucan viac newsletter zasielať a vyradí ho z mailing listu pre zasielanie newslettra.

bottom of page