top of page

Všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie TUCAN, s.r.o.

platné od 1.1.2019

 

 

 

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1   Spoločnosť TUCAN, s.r.o. je cestovná kancelária založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 697 300, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vo Vložke číslo: 11626/B, Oddiel: Sro (ďalej len „TUCAN“ alebo „CK“ ).

1.2   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti vznikajúce pri poskytovaní služieb CK fyzickým a právnickým osobám (fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o službu a/alebo ktorej CK poskytuje/poskytla službu ďalej aj „klient“). CK a klient ďalej spoločne aj ako „strany“.

1.3   VOP sa riadia všeobecne záväznou právnou úpravou, vrátane zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zájazdoch“). Tento zákon presne definuje pojem Zájazd a Spojená služba cestovného ruchu (ďalej SSCR). TUCAN sprostredkúva predaj samostatných služieb cestovného ruchu (letenky, hotely, transfery a pod.) ako aj zabezpečuje predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu ako SSCR. V súvislosti s predajom Zájazdov vystupuje TUCAN ako sprostredkovateľ predaja medzi klientom a cestovnou kanceláriou, ktorá obstaráva  zájazd.

1.4   VOP sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi CK a klientom (bez ohľadu na skutočnosť, či zmluva bola uzatvorená písomne), pričom platí, že ak zmluva bola uzatvorená písomne a obsahuje ustanovenia odlišujúce sa od ustanovení VOP, majú prednosť ustanovenia v zmluve. Písomne uzavretú zmluvu možno meniť výhradne písomnou formou.

1.5   Klient odoslaním objednávky, vykonaním rezervácie a/alebo uzatvorením zmluvy s CK súčasne vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP platnými k danému dňu a súhlasí, aby sa práva a povinnosti klienta a CK nimi riadili. Aktuálne znenie VOP je zverejnené na www.tucan.sk a tiež je na vyžiadanie k dispozícii v sídle CK.

1.6   Objednávkou sa na účely VOP rozumie aj e-mail klienta, v ktorom klient vyslovene uvedie, aby mu CK poskytla požadovanú službu, napr. aby vystavila letenku a podobne.

1.7    Objednávka musí obsahovať najmä:

1.7.1    číslo objednávky;

1.7.2   identifikačné údaje objednávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO/meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, kontaktné údaje – kontaktná osoba, tel., email);

1.7.3   jednoznačné vymedzenie objednávaných služieb;

1.7.4   dátum vystavenia objednávky;

1.7.5   podpis osoby vystavujúcej objednávku.​​

1.7.6   Objednávkou sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj email objednávateľa, v ktorom objednávateľ vyslovene uvedie, aby mu dodávateľ poskytol požadovanú Službu, napr. aby vystavil letenku a podobne, napriek skutočnosti, že neobsahuje všetky údaje podľa ods. 1. 7.

1.8   Strany sa dohodli, že pre účely doručovania medzi nimi platia nasledujúce pravidlá:

a)   ak klient písomne neoznámi CK adresu na doručovanie, doručuje TUCAN klientovi na adresu, ktorú klient uvedie vo svojej objednávke alebo v zmluve, alebo na adresu trvalého pobytu, alebo adresu uvedenú v príslušnom registri (obchodný, živnostenský a pod.);

b)   v prípade e-mailovej komunikácie doručuje TUCAN klientovi na e-mailovú adresu klienta uvedenú v objednávke, pričom takto doručená správa má účinky písomnej zásielky. Ak v objednávke nebude uvedená e-mailová adresa klienta na doručovanie, doručuje sa na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka doručená CK;

c)   adresou CK na doručovanie písomností v papierovej podobe je výhradne adresa sídla;

d)   ak adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odopretia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie. V prípade doručovania elektronickými prostriedkami sa písomnosť považuje za doručenú na druhý deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

e)   doručovanie prostredníctvom e-mailov sa považuje za primárny spôsob doručovania, okrem prípadov, kedy je vzhľadom na charakter písomnosti nutné, aby bola písomnosť doručená v papierovej podobe.

1.9   Za správnosť všetkých údajov uvedených klientom pre účely zmluvy a/alebo objednávky (najmä, avšak nie výlučne, správnosť osobných údajov, dátumov, termínov, kontaktných adries, telefónnych čísel a akýchkoľvek ďalších údajov alebo požiadaviek, podmienok a pod. s významom pre účely poskytnutia požadovanej služby) zodpovedá výhradne klient. V prípade, ak klient poskytne nesprávne, neúplné alebo neaktuálne údaje alebo nešpecifikuje riadne svoje požiadavky, zodpovedá v plnej miere za prípadnú škodu tým spôsobenú. Klient je tiež povinný už pri adresovaní požiadavky na poskytnutie služby pred zadaním objednávky uviesť všetky svoje požiadavky na požadované služby. Klient akceptuje skutočnosť, že akékoľvek dodatočné vznesené požiadavky, či žiadosti o uplatnenie zľavy nie je CK povinná pri poskytnutí služby zohľadniť.

Klient súčasne berie na vedomie, že špecifické, prípadne dodatočné požiadavky na poskytovanú službu, môžu byť spoplatnené poplatkami, ktoré neboli zahrnuté v cene služby pred vznesením týchto požiadaviek.

1.10   Ak objednávka/požiadavka na službu obsahuje zjavne nesprávne, neúplné, rozporuplné údaje a/alebo informácie, je CK oprávnená takúto objednávku/požiadavku na službu odmietnuť. Toto právo má CK aj vtedy, ak klient neuhradí dohodnutú zálohu alebo cenu poskytnutej služby, nedoručí dokumenty v požadovanej forme, na ktorých doručenie bol vyzvaný alebo ak klient opakovane zasiela neúplné objednávky či objednávky s obsahom nesprávnych údajov.

1.11   Zálohu za poskytované a/alebo sprostredkované služby alebo cenu za ich poskytnutie a/alebo sprostredkovanie je klient povinný uhradiť v lehote, ktorú CK uvedie v ponuke, v potvrdení objednávky alebo ktorú strany dohodnú v zmluve. Ak takáto lehota nie je stanovená, je klient povinný príslušnú sumu uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry. Cena sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania v prospech bankového účtu CK alebo v deň jej uhradenia v hotovosti v sídle CK.

1.12   V prípade, ak sa klient dostane do omeškania s úhradou ceny za objednané alebo poskytované služby, má CK nárok žiadať okrem úhrady príslušnej ceny aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo CK na náhradu škody.

1.13   Klient berie na vedomie, že v prípade oneskorenia s úhradou, resp. v prípade nepotvrdenia rezervácie/objednávky klientom v lehote určenej CK/leteckou spoločnosťou, CK nezodpovedá za prípadné zrušenie rezervácie, zvýšenie poplatkov, či nemožnosť poskytnúť/ sprostredkovať službu úplne a/alebo v požadovanom rozsahu v nadväznosti na podmienky poskytovateľa služby. V prípade neskorej úhrady, ktorej následkom je nemožnosť poskytnutia/ sprostredkovania služby, CK vráti klientovi platbu do 7 dní odo dňa, kedy nemožnosť poskytnutia alebo sprostredkovania služby vyšla najavo. V takomto prípade má CK nárok na úhradu nákladov, ktoré jej v tejto súvislosti vznikli. Tieto náklady je CK oprávnená jednostranne započítať a vrátiť tak klientovi uhradenú cenu krátenú o sumu zodpovedajúcu výške nákladov, ktoré CK vznikli v súvislosti s neskorou úhradou zo strany klienta.

1.14   V prípade, že klient neuhradí faktúru vystavenú CK alebo jej časť v zmysle dohodnutých podmienok, TUCAN má právo okamžite odmietnuť/pozastaviť poskytovanie služieb klientovi, a to až do jej úplného zaplatenia. V takom prípade CK nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá klientovi vznikla/mohla vzniknúť v dôsledku neposkytovania služieb zo strany CK.

1.15   Klient je povinný pri platbe bankovým prevodom uviesť správny variabilný symbol (spravidla číslo zálohovej faktúry, faktúry). Neuvedenie, resp. uvedenie nesprávneho variabilného symbolu, môže byť považované za neuhradenie platby so všetkými následkami s tým spojenými.

1.16   Klient súhlasí s vystavením faktúry v elektronickej podobe a s jej zaslaním v zmysle bodu 1.8 písm. b) týchto VOP. Klient je povinný elektronickú faktúru archivovať v súlade s právnymi predpismi a zabezpečiť zachovanie jej vierohodnosti a neporušenosti. Na požiadanie klienta mu TUCAN zašle daňový doklad aj v tlačenej verzii prostredníctvom poštovej prepravy.

1.17   Strany sa zaväzujú, že v prípade spracúvania osobných údajov fyzických osôb budú postupovať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.18   V prípade, že klient nevyužije objednanú službu alebo jej časť z dôvodov na jeho strane, napr. nezúčastní sa objednaného zájazdu, nevyužije letenku a podobne, CK nie je povinná vrátiť klientovi zaplatenú cenu.

1.19   Od uzavretej zmluvy má klient právo odstúpiť zo zákonom stanovených dôvodov.

1.20  V prípade, že niektorá otázka je riešená v tomto čl. 1 a súčasne odlišným spôsobom v nasledujúcich bodoch týchto VOP upravujúcich podmienky poskytovania konkrétnych služieb, prednosť má úprava obsiahnutá v týchto nasledujúcich bodoch. V prípade, že niektorá otázka je riešená v týchto VOP a súčasne odlišným spôsobom v osobitej uzavretej zmluve, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto osobitej zmluve.

2. Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkovanie leteckej dopravy

2.1   TUCAN vystupuje pri zabezpečovaní leteniek ako sprostredkovateľ medzi klientom a dopravcom (subjekt zabezpečujúci leteckú dopravu). Klient uvedenú skutočnosť berie na vedomie, vrátane toho, že vystavením letenky vznikajú práva a povinnosti v súvislosti s leteckou dopravou klientovi a dopravcovi. Práva a povinnosti medzi klientom a dopravcom sa riadia výhradne podmienkami dopravcu.

2.2   Klient si je vedomý skutočnosti, že CK ako sprostredkovateľ nezabezpečuje leteckú dopravu a ani služby s ňou súvisiace a z tohto dôvodu CK nenesie zodpovednosť za riadne a včasné zabezpečenie leteckej dopravy, za poskytnutie služieb s tým súvisiacich, za prípadné spôsobenie úrazu, ochorenia, či inej ujmy na zdraví, za poškodenie, stratu či inú ujmu na majetku klienta, či akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s leteckou dopravou.

2.3   Klient uskutoční objednávku letenky, prípadne súvisiacich služieb:

a)   prostredníctvom on-line rezervačného systému na webovej stránke www.tucan.sk, kde si klient má možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa ním zadaných požiadaviek (miesto, dátum odletu, počet pasažierov a pod.) a zároveň si miesto na vybranom leteckom spojení rezervovať;

b)   prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku mailom do 24 hodín. V prípade, že telefonická objednávka nie je potvrdená mailom do 24 hodín, TUCAN nie je povinný zabezpečiť letenku a súvisiace služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.);

c)   osobne v sídle CK.

2.4   Po zadaní požiadaviek klienta na leteckú dopravu TUCAN bezplatne požiadavky spracuje, pričom ak je to možné, ponúkne klientovi viac alternatív. Zohľadní pritom potreby klienta a cenovú výhodnosť. Klient vykoná objednávku leteckej dopravy a súvisiacich služieb  prostredníctvom on-line rezervačného systému alebo výberom z ponuky CK (e-mailom, telefonicky, osobne), pričom takouto objednávkou súčasne vyjadruje bezvýhradný súhlas s VOP. CK  podľa požiadavky klienta vytvorí rezerváciu, ktorá je platná do termínu stanoveného CK, resp. dopravcom. Súčasťou potvrdenia rezervácie zaslanej e-mailom alebo iným dohodnutým spôsobom sú najmä údaje o objednanej leteckej doprave, súvisiacich službách, dopravcovi, cene, prípadne informácie o poplatkoch za zrušenie letenky, za zmeny a pod. Počas doby rezervácie je klient povinný letenku zaplatiť a uvedené je podmienkou vystavenia letenky.

2.5   Klient berie na vedomie, že:

a)   do uhradenia celkovej ceny ešte nevystavenej letenky, prípadne ďalších s tým spojených služieb, letiskových, palivových a iných poplatkov, odmeny za sprostredkovanie a pod. nie je potvrdenie rezervácie pre CK záväzné a klient rešpektuje, že môže dôjsť k zmenám v rezervácii, k zmene celkovej ceny letenky, prípadne súvisiacich služieb, pričom zmena ceny je plne v kompetencii dopravcu a CK nie je oprávnená túto skutočnosť ovplyvniť;

b)   celková cena letenky prípadne súvisiacich služieb môže byť dopravcom zmenená až do okamihu vystavenia letenky, pričom klient je povinný CK doplatiť aktuálnu cenu. Klient má právo bezplatne zrušiť rezerváciou nevystavenej letenky v prípade, že nesúhlasí s prípadnou zmenou ceny letenky, ku ktorej došlo pred jej vystavením napr. z dôvodu zmeny tarifnej štruktúry zo strany leteckej spoločnosti, zmeny ceny pohonných látok, letiskových poplatkov a pod.;

2.6   Úhradou celkovej ceny klient potvrdzuje, že mu zo strany CK boli poskytnuté všetky potrebné informácie súvisiace s leteckou dopravou a letenkou a že bezvýhradne akceptuje zmluvné a prepravné podmienky zvoleného dopravcu. Klient je povinný sa s podmienkami dopravcu oboznámiť.

2.7   Letenky sú vystavované v závislosti od podmienok jednotlivých leteckých spoločností. CK je povinná vystavenie letenky (prípadne iných cestovných dokladov) po úhrade celkovej ceny zabezpečiť a letenku klientovi odovzdať alebo zaslať v termíne dohodnutom s klientom. Letenky sú vystavované v elektronickej podobe, preto je možné ich obratom po vystavení zaslať klientovi e-mailom.

2.8   Klient si je vedomý skutočnosti, že po vystavení letenky podliehajú všetky ním požadované zmeny a storná tarifným podmienkam danej letenky a prepravným podmienkam dopravcu a všetky jeho návrhy na zmenu alebo zrušenie zmluvného vzťahu je možné riešiť iba spôsobom, ktorý umožňujú prepravné podmienky konkrétnej leteckej spoločnosti. Každá letenka má svoje individuálne podmienky týkajúce sa zmeny a storna stanovené dopravcom. Klient je povinný informovať sa na možnosť zmeny a storna letenky pred uhradením a vystavením letenky, je však možné informovať sa aj po úhrade letenky.

        

2.9   Klient je povinný:

 • poskytnúť CK/dopravcovi všetky údaje potrebné na vystavenie letenky (predovšetkým meno a priezvisko cestujúceho tak, ako je uvedené v cestovnom doklade, dátum narodenia, dátum a miesta odletu a príletu), prípadne ďalšie údaje, ktoré dopravca na uskutočnenie prepravy vyžaduje, napr. číslo cestovného dokladu, jeho platnosť, číslo víz a pod. Poskytované údaje je klient povinný skontrolovať, pričom zodpovedá za ich správnosť.

 • po vystavení letenky skontrolovať, či údaje na letenke zodpovedajú skutočnosti. Prevzatím letenky klient výslovne potvrdzuje, že ešte pred uhradením letenky informoval dopravcu (aj prostredníctvom CK o svojich špecifických požiadavkách na prepravu) napr. o preprave zvierat, nadrozmerných predmetov, zbraní, cenných predmetov, o požiadavke na asistenciu pre hendikepovaných cestujúcich, špecifických požiadavkách týkajúcich sa stravy a pod. Klient berie na vedomie, že tieto služby môžu podliehať špecifickým podmienkam dopravcu a nemusia byť potvrdené na všetkých letoch;

 • skontrolovať si platnosť svojich cestovných dokladov a úplnosť všetkých formalít nevyhnutných pre vstup (vrátane víz, ak sa na vstup do krajiny vyžadujú) do všetkých krajín zahrnutých v jeho letoch, vrátane tranzitných bodov;

 • splniť si povinnosť dostaviť sa včas k odletu; povinnosť oznámiť správne a úplné kontaktné údaje pre prípad, že dôjde k zmene jeho letového plánu zo strany dopravcu; povinnosť overiť si prípadné zmeny letov po zakúpení letenky, povolenú hmotnosť batožiny, možnú vekovú hranicu samostatne cestujúceho dieťaťa, podmienky prepravy zvierat ako aj podmienky jeho letu ako aj povinnosť dodržiavať prepravné podmienky dopravcu;

 • oboznámiť sa s podmienkami vzťahujúcimi sa na zakúpenú letenku (napr.: s podmienkami jej zmeny a zrušenia a pod.);

 • nastúpiť na prvý úsek cesty tak, ako je uvedené na letenke a využiť jednotlivé lety v poradí tak, ako je uvedené na letenke, inak má dopravca právo na zrušenie letenky bez nároku na vrátenie ceny;

 • dodržiavať podmienky prepravy určené dopravcom a jeho pokyny.

2.10   Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

 • storno letenky, lehota a rozsah jej refundácie sa riadia podmienkami konkrétneho dopravcu a podmienkami danej tarify, pričom náklady spojené s vystavením letenky sú nerefundovateľné;;

 • ak dopravca umožňuje zmenu/storno letenky, žiadosť o zmenu či storno letenky je nutné zaslať e-mailom najneskôr 24 hodín pred odletom, ak dopravca neurčuje inak. V urgentnej situácii je nutné tak bezodkladne urobiť telefonicky na Hotline linke, pričom uvedenú skutočnosť je potrebné následne potvrdiť emailom; storno ďalších doplnkových služieb týkajúcich sa letenky sa riadi podmienkami dopravcu;

 • v prípade, ak má klient záujem o ďalšie doplnkové služby (poistenie storna letenky, sprievod klienta, špeciálne jedlo a pod.), je povinný o tom bezodkladne informovať CK najneskôr pri zadaní objednávky. Klient berie na vedomie, že špeciálna strava musí byť vyžiadaná najneskôr 72 hodín pred odletom;

 • v prípade klientom iniciovanej zmeny dátumu letu, zmeny trasy a pod. má dopravca právo požadovať od klienta okrem poplatku za zmenu aj doplatok do aktuálnej ceny letenky, vrátane palivových a letiskových poplatkov ku dňu zmeny, pričom zmeny je možné vykonať výlučne u dopravcu alebo prostredníctvom CK; 

2.11   CK je zodpovedná za splnenie svojich povinností v súvislosti s  kúpou letenky, najmä za:

 • riadne a včasné oznámenie dopravcovi, že bola urobená objednávka;

 • riadne a včasné zabezpečenie potvrdenia objednávky zo strany dopravcu, ak to podmienky dopravcu vyžadujú;

 • riadne vystavenie a zaslanie letenky, či iného cestovného dokladu, ak to podmienky dopravcu umožňujú;

 • riadne poskytnutie dokladov dopravcovi, ak CK týmito dokladmi od klienta disponuje;

 • riadne a včasné oznámenie zmien, prípadne storna či zrušenia dopravcovi aj klientovi, a to bez zbytočného odkladu potom, čo bola CK o takejto skutočnosti písomne informovaná;

 • riadne a včasné vyplatenie ceny za leteckú dopravu a za súvisiace služby na účet dopravcu;

3.  Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkovanie ubytovania

3.1   TUCAN sprostredkúva pre klienta možnosť uzavrieť zmluvu s vybraným poskytovateľom ubytovania a služieb s tým súvisiacich (ďalej aj „Zmluva o ubytovaní“). CK vystupuje vo vzťahu medzi klientom a poskytovateľom ubytovania len ako sprostredkovateľ pri uzatváraní Zmluvy o ubytovaní. Klient berie na vedomie, že uzavretím Zmluvy o ubytovaní vznikajú práva a povinnosti v súvislosti s ubytovaním klientovi a poskytovateľovi ubytovania. Všetky práva a  povinnosti medzi klientom a poskytovateľom ubytovania sa riadia výhradne podmienkami poskytovateľa ubytovania.

3.2   Klient si je vedomý skutočnosti, že CK ako sprostredkovateľ nezabezpečuje ubytovanie ani služby s ním súvisiace a z tohto dôvodu CK nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú ujmu, spôsobenie úrazu, ochorenia či inej ujmy na zdraví, za poškodenie, stratu či inú ujmu na majetku klienta, inú stratu, dodatočné výdavky či akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo na základe konania poskytovateľa ubytovania.  

3.3   Klient uzavrie Zmluvu o ubytovaní a/alebo uskutoční objednávku ubytovania, prípadne súvisiacich služieb:

a)   prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku mailom do 24 hodín);

b)   osobne v sídle CK.

3.4   Klient záväzne vykoná svoju objednávku ubytovania a súvisiacich služieb na základe ponuky CK (e-mailom, telefonicky, osobne), pričom akceptovaním ponuky CK súčasne vyjadruje bezvýhradný súhlas s VOP. Po prijatí objednávky a ak je to podľa podmienok poskytovateľa ubytovania potrebné, aj po jej potvrdení poskytovateľom ubytovania, TUCAN potvrdí klientovi jeho objednávku s uvedením údajov o objednanom ubytovaní elektronickou formou na e-mail klienta alebo iným dohodnutým spôsobom (telefonicky, osobne v sídle CK).

3.5   Klient berie na vedomie, že:

a)   do uhradenia celkovej ceny nie je potvrdenie objednávky pre CK záväzné a klient rešpektuje, že môže dôjsť k zmenám v rezervácii, k zmene ceny ubytovania, prípadne súvisiacich služieb, pričom CK nie je oprávnená túto skutočnosť ovplyvniť;

b)   zmluva medzi klientom a poskytovateľom ubytovania je uzatvorená uhradením celkovej ceny ubytovania prípadne aj iných súvisiacich služieb po overení platnosti rezervácie ubytovania. Uhradením celkovej ceny klient potvrdzuje, že mu zo strany CK boli poskytnuté všetky potrebné informácie;

c)   v prípade ak podmienky poskytovateľa ubytovania vyžadujú uzavretie Zmluvy o ubytovaní v písomnej podobe, oznámi CK túto skutočnosť klientovi bez zbytočného odkladu po tom, ako poskytovateľ ubytovania potvrdí rezerváciu. Súčasne informuje klienta o dobe platnosti objednávky, počas ktorej je klient povinný uzavrieť písomnú zmluvu. Zmluva je uzavretá podpisom klienta, čím klient súčasne potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky relevantné informácie;

d)   po uzavretí zmluvy (akceptácii objednávky alebo potvrdení rezervácie poskytovateľom ubytovania), vystaví a zašle CK klientovi ubytovací poukaz (voucher), ktorého predloženie je potrebné pre poskytnutie ubytovania a súvisiacich služieb, a klient je povinný sa ním preukázať;

e)   všetky zmeny a storná po vystavení vouchera, alebo uzavretí zmluvy o ubytovaní, sa riadia podmienkami vybratého poskytovateľa ubytovania;

f)   špeciálne požiadavky na ubytovanie ako napr. susediace izby, prepojené izby, fajčiarske/nefajčiarske izby, izby pre hendikepovaných a pod. CK príjme, ale nemôže garantovať ich splnenie;

3.6   Klient je povinný:

 • oznámiť CK svoje platné kontaktné údaje (ako aj ich zmenu) pre prípad oznámenia zmeny ubytovania či ďalších informácií. V prípade neplatnosti alebo neúplnosti oznámených údajov TUCAN nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté klientovi v dôsledku neoznámenia aktuálnych údajov;

 • poskytnúť správne a úplné požadované údaje a včasne nastúpiť na ubytovanie, pričom klient je povinný uhradiť všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytnutím nesprávnych údajov. Údaje cestujúcich sa musia zhodovať s údajmi v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;

 • v dostatočnom časovom predstihu pred dňom nástupu na ubytovanie skontrolovať a zabezpečiť platnosť cestovných dokladov u seba aj ostatných ubytovaných osôb, overiť podmienky vstupu do cieľových aj tranzitných destinácií (najmä vstupné a vízové požiadavky), pričom CK ani poskytovateľ ubytovania nezodpovedajú za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s odmietnutím vstupu klienta či ďalších cestujúcich do krajiny alebo v súvislosti s odmietnutím odbavenia k preprave do takejto destinácie;

 • zabezpečiť sebe a spolucestujúcim osobám potrebné tranzitné a pobytové víza;

 • zabezpečiť, aby klient a spolucestujúce osoby spĺňali zdravotné či iné požiadavky na cestu či pobyt vo všetkých tranzitných aj cieľových destináciách a aby disponovali potrebnými potvrdeniami;

 • skontrolovať správnosť všetkých údajov na voucheri, pričom prevzatím voucheru klient správnosť údajov zároveň potvrdzuje;

 • akceptovať úhradu miestneho poplatku na mieste v zvolenom ubytovacom zariadení, pokiaľ sa úhrada na mieste vyžaduje;

 • vopred oznámiť CK požiadavku na prítomnosť zvieraťa na izbe a akceptovať skutočnosť, ak vybrané ubytovacie zariadenie prítomnosť zvieraťa na izbe nepovoľuje

 • dodržiavať podmienky ubytovania určené poskytovateľom ubytovania a jeho pokyny.

3.7   CK je zodpovedná za splnenie svojich povinností v súvislosti s uzavretím Zmluvy o ubytovaní, najmä za:

 • riadne a včasné oznámenie poskytovateľovi ubytovania, že bola urobená objednávka a následne uzatvorená zmluva;

 • riadne a včasné zabezpečenie potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa ubytovania, ak to podmienky poskytovateľa ubytovania vyžadujú;

 • riadne a včasné vystavenie a zaslanie voucheru, ak to podmienky poskytovateľa ubytovania umožňujú;

 • riadne odovzdanie dokladov poskytovateľovi ubytovania;

 • riadne a včasné oznámenie zmien, prípadne storna či už poskytovateľovi ubytovania alebo klientovi, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo bola CK o takejto skutočnosti písomne informovaná;

 • riadne a včasné vyplatenie ceny za poskytnutie služby na účet poskytovateľa ubytovania.

 

 

4. Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkovanie cestnej, lodnej a železničnej dopravy

4.1   TUCAN sprostredkúva pre klienta možnosť uzavrieť zmluvu s vybraným cestným, lodným alebo železničným dopravcom. CK vystupuje vo vzťahu medzi klientom a dopravcom len ako sprostredkovateľ. Uzavretím zmluvy vznikajú práva a povinnosti v súvislosti s prepravou klientovi a dopravcovi. Práva a povinnosti medzi klientom a dopravcom sa riadia výhradne podmienkami dopravcu.

4.2   Klient si je vedomý skutočnosti, že CK ako sprostredkovateľ nezabezpečuje dopravu a ani služby s ňou súvisiace a z tohto dôvodu CK nenesie zodpovednosť za riadne a včasné zabezpečenie prepravy, za poskytnutie služieb s tým súvisiacich, za prípadné spôsobenie úrazu, ochorenia či inej ujmy na zdraví, za poškodenie, stratu či inú ujmu na majetku klienta či akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s prepravou.  

4.3   Klient uzavrie Zmluvu o preprave a/alebo uskutoční objednávku prepravy, prípadne súvisiacich služieb:

a)   prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku mailom do 24 hodín);

b)   osobne v sídle CK;

4.4   CK po úhrade ceny a potvrdení objednávky prepravy vystaví a/alebo dohodnutým spôsobom zašle klientovi cestovný lístok. V prípade, ak je cestovný lístok vystavený na meno a platný na cestu a spoj uvedený na lístku, platí, že je neprenosný. Klient alebo cestujúci sa preukazuje cestovným lístkom alebo číslom lístka podľa podmienok dopravcu .

4.5   Storno alebo zmenu lístka je možné vykonať iba v prípade, ak to umožňujú podmienky prepravcu a spôsobom upraveným v podmienkach prepravcu. Zasahovanie do údajov cestovného lístka je neprípustné.

4.6   Klient je povinný najmä:

 • skontrolovať všetky údaje na cestovnom lístku, pričom zodpovedá za ich správnosť. Prevzatím lístka klient vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi, s týmito VOP a s prepravnými podmienkami poskytovateľa služby;

 • skontrolovať platnosť svojich cestovných dokladov a úplnosť všetkých formalít nevyhnutných pre vstup do všetkých krajín zahrnutých v jeho cestovnej trase, dodržiavať vízové predpisy po celú dobu cesty i pobytu v cieľovej krajine;

 • oboznámiť sa s prepravnými podmienkami poskytovateľa služby a tieto dodržiavať.

5. Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkovanie súvisiacich služieb

5.1   Súvisiacimi službami sa rozumejú služby spojené so zabezpečením a vybavením víz; prenájmom áut, karavanov; sprostredkovaním uzavretia poistenia; predajom parkovacích kariet a podobne.

5.2   CK je sprostredkovateľom vybraných jednotlivých služieb v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich služieb vybraných poskytovateľov týchto služieb. TUCAN klientovi ponúka možnosť uzavrieť s vybraným poskytovateľom služieb zmluvu, pričom klient berie na vedomie, že práva a povinnosti zo zmluvy vznikajú iba poskytovateľovi služby a klientovi, riadia sa výlučne podmienkami poskytovateľa služieb a TUCAN v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ.

5.3   CK je oprávnená sprostredkovať uzavretie cestovného poistenia na základe zmlúv uzavretých s poisťovňami. Obsah poistenia si stanovuje klient, pričom podmienky poistenia a rozsah poistného krytia sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach vybratej poisťovne, zverejnených zvyčajne na webových stránkach. Klient dostane po uzavretí poistnej zmluvy potvrdenie o uzavretí poistky a Všeobecné poistné podmienky danej poisťovne. Klient si je vedomý skutočnosti, že poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovňou. Klient berie na vedomie, že akékoľvek nároky vyplývajúce z poistného vzťahu si bude uplatňovať priamo u poisťovateľa.

5.4   TUCAN ponúka klientom tiež súčinnosť pri zabezpečení a vybavení víz, nezodpovedá však za dodržanie termínov a negarantuje udelenie víz príslušnou ambasádou. V prípade záujmu klienta o túto službu klient zašle svoju požiadavku e-mailom, vyplní formulár alebo ju oznámi osobne alebo telefonicky a súčasne uhradí servisný poplatok. Klient je povinný doručiť CK všetky požadované doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie víz. TUCAN vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ a preto nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by klientovi mohli vzniknúť v dôsledku neudelenia víz príslušnou ambasádou. Poplatky za vybavenie víz, vrátane servisného poplatku, sú nevratné bez ohľadu na úspešnosť udelenia víz. CK nezodpovedá za pravdivosť údajov poskytnutých klientom a nie je povinná ich overovať. Za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov/vyplneného formulára, zodpovedá výlučne klient.  Klient tiež berie na vedomie, že víza nie je možné stornovať ani meniť počas procesu ich vybavovania.

5.5   CK sprostredkúva prenájom automobilov a karavanov. Klient záväzne vykoná objednávku služby prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne. Zaslaním objednávky klient vyjadruje bezvýhradný súhlas s VOP. Po prijatí objednávky a ak je to zo strany poskytovateľa služby potrebné, po jej potvrdení poskytovateľom služby zašle TUCAN klientovi potvrdenie objednávky s uvedením údajov o objednaných službách. Klient berie na vedomie, že do okamihu uhradenia celkovej ceny nie je potvrdenie objednávky pre CK záväzné. Zmluva medzi klientom a poskytovateľom služby je uzatvorená okamihom uhradenia celkovej ceny za podmienky potvrdenia platnosti vykonanej rezervácie služby poskytovateľom služby. Všetky podmienky prenájmu, rezervácie, rozsahu služby, úhrady za službu sa riadia výhradne podmienkami prenajímateľa, pričom TUCAN je sprostredkovateľom,  neposkytuje prenájom a teda nezodpovedá za priebeh a vykonanie rezervácie a služby. Klient je povinný uhradiť CK dodatočné náklady spojené s prenájom automobilov/karavanov, ktoré boli CK účtované prenajímateľom, napr. nedotankovanie paliva a pod. Klient je tiež zodpovedný za všetky škody, ktoré vznikli na automobile/karavane. V prípade, ak si klient na mieste doobjedná ďalšie služby, je povinný tieto prenajímateľovi uhradiť. Klient je tiež povinný uhradiť akékoľvek pokuty, ktoré vznikli v dôsledku jeho konania.  

5.6   CK sprostredkúva predaj elektronických a/alebo tlačených parkovacích kariet. Parkovacie karty zabezpečujú klientovi prenájom parkovacej plochy na parkovanie osobného vozidla na vybranom letisku na určité obdobie. Klient podľa ponuky CK uskutoční objednávku elektronicky, osobne alebo telefonicky, pričom berie na vedomie, že do okamihu uhradenia ceny za parkovacie služby je potvrdenie objednávky nezáväzné a cena môže byť zmenená. Klient si v požiadavke rezervuje parkovaciu kartu na konkrétne letisko. Elektronická parkovacia karta obsahuje presný čas a dátum príchodu a odchodu z parkoviska, na papierovej parkovacej karte je vyznačená dĺžka parkovania. Klient zodpovedá za zaparkovanie vozidla na správnom mieste a za dodržanie dĺžky parkovania. V prípade prekročenia dĺžky parkovania je klient povinný doplatiť predmetnú sumu priamo na mieste prevádzkovateľovi parkoviska. Za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím karty nenesie CK zodpovednosť. TUCAN vystupuje ako sprostredkovateľ služby parkovania na letisku, nie je jej poskytovateľom, nenesie preto zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť elektronickej parkovacej karty, ktorú je potrebné reklamovať okamžite priamo na letisku, u pracovníka správy parkoviska. Po zaplatení a prevzatí parkovacej karty je zaplatená čiastka nerefundovateľná v prípade storna a platnosť parkovacej karty spravidla nie je možné meniť. Po prevzatí karty je klient povinný skontrolovať jej platnosť, ktorá je na karte viditeľne označená. 

 

 

 

6. Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkovanie zájazdov

6.1   TUCAN umožňuje klientovi uzatvoriť s vybraným Obstarávateľom Zmluvu o zájazde na základe Zákona o zájazdoch (ďalej v tejto časti len „Zmluva“).

6.2   „Obstarávateľ“ je zahraničná alebo slovenská cestovná kancelária odlišná od CK, ktorá je organizátorom Zájazdu a ktorá zodpovedá za zabezpečenie dohodnutých a špecifikovaných služieb. Obstarávateľ je povinný mať platné podnikateľské povolenie a  zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku podľa platných právnych predpisov krajiny, v ktorej má vedené sídlo spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o  zájazde, ktorej uzatvorenie medzi Obstarávateľom a klientom sprostredkuje TUCAN, bývajú všeobecné obchodné podmienky Obstarávateľa (ďalej aj VOP Obstarávateľa), prípade iné dokumenty Obstarávateľa, ktorými sa musí klient a Obstarávateľ riadiť. TUCAN vystupuje v takomto prípade len ako sprostredkovateľ. Uzavretím Zmluvy vznikajú práva a povinnosti v súvislosti so zájazdom klientovi a Obstarávateľovi.   Práva a povinnosti medzi klientom a Obstarávateľom sa riadia výhradne uzavretou Zmluvou.

6.3   Klient je povinný pri objednaní zájazdu uviesť všetky požadované údaje v súlade so skutočnosťou a berie na vedomie, že pri porušení tejto povinnosti je zodpovedný za prípadnú vzniknutú škodu. Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s  VOP Obstarávateľa a podmienkami uzatváranej Zmluvy a že spĺňa podmienky na zúčastnenie sa Zájazdu. Objednávka sa zo strany klienta stáva záväznou a podlieha platným storno podmienkam Obstarávateľa a CK až v okamihu, keď v súlade s odoslaným návrhom Zmluvy uhradí klient v prospech CK zálohu na cenu zájazdu, resp. celkovú cenu zájazdu.

6.4   Ak Objednávka obsahuje všetky potrebné náležitosti a podľa vedomosti CK je požadovaný Zájazd k dispozícii, CK vykoná rezerváciu Zájazdu u Obstarávateľa. Rezervácia je nezáväzná. V prípade, že rezervácia nie je zo strany Obstarávateľa potvrdená, CK o tejto skutočnosti bezodkladne informuje klienta. V prípade, že Obstarávateľ rezerváciu potvrdí, informuje CK klienta o dĺžke platnosti rezervácie.

6.5   CK je na základe sprostredkovateľskej zmluvy oprávnená uzatvárať Zmluvy v mene Obstarávateľov a inkasovať dohodnutú cenu Zájazdu a ďalších služieb. V prípade sprostredkúvaného Zájazdu/ služby za realizáciu Zájazdu alebo inej služby zodpovedá výhradne Obstarávateľ. Zmluvnými stranami na Zmluve sú v takom prípade Obstarávateľ a klient. Vzájomné práva a povinnosti Obstarávateľa a klienta zo Zmluvy sa riadia  Zmluvou, ktorej súčasťou bývajú VOP Obstarávateľa, prípadne jeho iné doklady, všetky zverejnené  v jazyku krajiny, v ktorej má sídlo Obstarávateľ. Zmluva  sa vzťahuje na klienta od momentu záväzného potvrdenia rezervácie Obstarávateľa a úhrady minimálnej požadovanej zálohy klientom aj bez toho, aby klient doručil CK podpísanú Zmluvu. 

6.6   Po potvrdení rezervácie CK odošle klientovi e-mailom návrh Zmluvy vyplnený v súlade s Objednávkou a uskutočnenou rezerváciou vrátane informácie o VOP Obstarávateľa. CK nie je povinná ani oprávnená vykonávať preklady VOP Obstarávateľa do iných jazykových verzií, predovšetkým do slovenského jazyka, a to najmä z dôvodu možnej dezinterpretácie predmetného obsahu a textov. VOP sú uvedené v materinskom jazyku sídla spoločnosti Obstarávateľa a klient uvedenú skutočnosť akceptuje.

6.7   Klient je povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v návrhu Zmluvy a v platobných pokynoch, popr. ďalších dokumentoch odoslaných CK. CK nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov v Zmluve, pričom klient je povinný v prípade účtovania poplatkov zo strany Obstarávateľa, ktoré súvisia s opravou či zmenou údajov, tieto poplatky bezodkladne uhradiť.

6.8   Akceptovaním Zmluvy (kladnou odpoveďou klienta na e-mail s návrhom podmienok Zmluvy zaslaný zo strany CK) klient potvrdzuje, že sa s podmienkami Zmluvy riadne oboznámil, súhlasí s nimi a že sa oboznámil aj s VOP Obstarávateľa, prípadne inými jeho dokladmi a s týmito súhlasí.

6.9   Nedoručením podpísanej Zmluvy CK nezanikajú klientovi povinnosti vyplývajúc zo VOP Obstarávateľa, ani povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. V prípade neuhradenia stanovenej zálohy a nedoručenia podpísanej Zmluvy klientom CK, nebudú klientovi doručené cestovné dokumenty potrebné k nástupu na Zájazd, resp. čerpanie cestovných služieb až do momentu, kedy klient uhradí zálohu a doručí CK podpísanú Zmluvu v zmysle týchto VOP. Za včasné doručenie podpísanej Zmluvy CK, t.j. ešte pred termínom nástupu na Zájazd/čerpaním inej služby uvedenom na Zmluve, zodpovedá výhradne klient. Klient je povinný prevziať si včas všetky doklady potrebné k ceste (voucher).

6.10   V prípade, že Zájazd/služba uvedená v návrhu Zmluvy nebude po jej zaplatení viac k dispozícii, resp. Obstarávateľ nepotvrdí požadovaný Zájazd/službu, Zmluva nevzniká a nenadobúda účinnosť. CK je v takomto prípade povinná klientovi bez zbytočného odkladu vrátiť už zaplatenú cenu. CK žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu, popr. inú ujmu alebo iné následky spôsobené klientovi neuzatvorením Zmluvy. Vrátením celkovej uhradenej sumy sú vzájomné práva a povinnosti klienta a CK vyrovnané a klient nemá nárok na náhradu škody, popr. iné nároky voči CK, ktoré vznikli z dôvodu neuzatvorenia Zmluvy.

6.11   CK je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Zájazdu v prípade a za podmienok, kedy je oprávnený takýmto spôsobom postupovať Obstarávateľ.

 

 

6.12   Reklamácie Zájazdov/služieb sprostredkovaných CK

6.12.1   Pri Zájazdoch alebo iných službách, ktoré ponúka CK v postavení sprostredkovateľa, nesie zodpovednosť za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy v plnom rozsahu Obstarávateľ, ktorý je v právnom vzťahu s klientom, s ktorým uzatvára Zmluvu. CK ako sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu a rozsah služieb poskytovaných Obstarávateľom. CK ako sprostredkovateľ nie je oprávnená riešiť reklamácie ani v mene Obstarávateľa.

 

 

7. Všeobecné obchodné podmienky pre zabezpečenie spojených služieb cestovného ruchu

 

7.1   SSCR je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu určených Zákonom o zájazdoch sprostredkovaných za podmienok určených v tomto zákone.

7.2   CK sprostredkováva aj predaj služieb cestovného ruchu ako SSCR. V prípade zabezpečenia SSCR vystupuje CK ako sprostredkovateľ a s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu klient uzatvára samostatné zmluvy.

7.3   Klient berie na vedomie, že práva a povinnosti z uzavretých zmlúv vznikajú iba poskytovateľom služieb a klientovi a riadia sa výlučne zmluvami, ktoré boli medzi nimi uzavreté. 

7.4   Vznik samostatných zmlúv s jednotlivých poskytovateľmi služieb sa riadi podmienkami týchto jednotlivých poskytovateľov.

7.5   CK nezodpovedá za úroveň služieb poskytnutých jednotlivými poskytovateľmi služieb, s ktorými boli uzavreté samostatné zmluvy a všetky nároky je potrebné riešiť s týmito jednotlivými poskytovateľmi.

7.6   Klient je povinný:

 • oznámiť CK svoje platné kontaktné údaje (ako aj ich zmenu). V prípade neplatnosti alebo neúplnosti oznámených údajov TUCAN nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté klientovi v dôsledku neoznámenia aktuálnych údajov;

 • poskytnúť správne a úplné požadované údaje a včasne nastúpiť na čerpanie služieb, pričom klient je povinný uhradiť všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytnutím nesprávnych údajov. Údaje cestujúcich sa musia zhodovať s údajmi v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;

 • v dostatočnom časovom predstihu pred dňom začatia čerpania služieb  skontrolovať a zabezpečiť platnosť cestovných dokladov u seba aj ostatných osôb, overiť podmienky vstupu do cieľových aj tranzitných destinácií (najmä vstupné a vízové požiadavky), pričom CK ani poskytovatelia služieb nezodpovedajú za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s odmietnutím vstupu klienta či ďalších cestujúcich do krajiny alebo v súvislosti s odmietnutím odbavenia k preprave do takejto destinácie;

 • zabezpečiť sebe a spolucestujúcim osobám potrebné tranzitné a pobytové víza;

 • zabezpečiť, aby klient a spolucestujúce osoby spĺňali zdravotné či iné požiadavky na cestu či pobyt vo všetkých tranzitných aj cieľových destináciách a aby disponovali potrebnými potvrdeniami;

 • skontrolovať správnosť všetkých údajov na voucheri, pričom prevzatím voucheru klient správnosť údajov zároveň potvrdzuje;

 • akceptovať úhradu miestneho poplatku na mieste v zvolenom ubytovacom zariadení, pokiaľ sa úhrada na mieste vyžaduje;

 • dodržiavať ďalšie podmienky poskytovania služieb určené jednotlivými poskytovateľmi.

 

 

8. Ochrana pre prípad úpadku

CK má zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v rozsahu a za podmienok určených Zákonom o zájazdoch.

 

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1   Platnosť VOP sa vzťahuje na služby  zabezpečované CK klientovi s výnimkou prípadov, ak si CK a klient vopred dohodnú iný rozsah vzájomných práv a povinností v písomnej zmluve. Vzťahy medzi klientom a CK sa okrem týchto VOP riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

9.2   V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

9.3   CK má právo vykonať zmeny, úpravy alebo doplnenia týchto VOP, pričom takáto zmena, úprava alebo doplnenie je účinné okamihom jeho zverejnenia na webovej stránke. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym znením VOP pred odoslaním objednávky alebo pred vykonaním rezervácie. VOP sú k dispozícii na www.tucan.sk alebo v tlačenej forme v sídle CK.

9.4   Klient má právo podať reklamáciu, a to buď emailom na emailovú adresu reklamacie@tucan.sk, v papierovej podobe na adresu sídla CK alebo osobne. Spôsob riešenia reklamácie je závislý od postavenia TUCAN pri predaji jednotlivých služieb. TUCAN bude postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade s  príslušnou právnou úpravou.

Spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním služieb, je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Klient môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

9.5   Činnosť CK ako predajcu vyššie uvedených služieb podlieha orgánu dozoru a dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 821 05 Bratislava.

 

V Bratislave, dňa 1.1.2019

bottom of page