top of page

Informácia o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť TUCAN, s.r.o., cestovná kancelária so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 697 300 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11626/B (ďalej len „Tucan“) poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby Tucanu (ďalej len „Klienti“) v súlade s ustanoveniami §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s článkami 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledovné informácie:

1.    Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Klientov, je Tucan, ktorého identifikačné údaje sú uvedené vyššie.

2.    Účelom spracúvania osobných údajov Klientov je poskytovanie služieb cestovnej kancelárie, najmä nákup a predaj cestovných lístkov a iných cestovných cením, rezervovanie ubytovania, požičiavanie motorových vozidiel, rezervovanie vstupeniek na kultúrne alebo športové podujatia, sprostredkovanie uzatvorenia poistenia, zariaďovanie vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou a ponuka ďalších služieb vo forme zasielania newslettra.

3.    Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb cestovnej kancelárie, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je tiež súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zariadenia vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou, pretože medzi takéto osobné údaje patria aj osobitné kategórie osobných údajov. Tretím právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov sú oprávnené záujmy Tucanu spočívajúce v práve podnikateľa informovať existujúcich Klientov o aktuálnych službách zasielaním newslettra. 

4.    V súvislosti s poskytovaním služieb Klientom môže Tucan poskytnúť osobné údaje viacerým príjemcom. Títo príjemcovia poskytujú Tucanu služby, ktoré mu umožňujú poskytovať služby Klientom. Ide najmä o spoločnosti prevádzkujúce rezervačné systémy leteniek, poskytujúce cloudové riešenia pre e-mailové služby, zabezpečujúce help desk systémy, realizujúce vízový servis a poradenstvo, sprostredkúvajúce poistenie, vykonávajúce správu IT systémov, poskytujúce fakturačné služby a spracovanie účtovníctva a sprostredkujúce predaj leteniek a iných cestovných cenín. 

5.    V súvislosti s účelom spracúvania osobných údajov Klientov poskytuje Tucan osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov z dôvodu, že prenos osobných údajov Klientov je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb cestovnej kancelárie uzatvorenej medzi Tucanom a Klientom: 

i)    letecké spoločnosti,
ii)    ubytovacie zariadenia,
iii)    požičovne automobilov,
iv)    cestovné poisťovne,
v)    príslušné orgány vydávajúce víza,
vi)    železniční a autobusoví prepravcovia.

Títo príjemcovia môžu sídliť tiež v tretích krajinách mimo EÚ, kde nie sú zabezpečené primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov v zmysle rozhodnutia Komisie a takíto príjemcovia neprijali ani vnútropodnikové pravidlá schválené Úradom. Prenos osobných údajov Klientov do tretích krajín je nevyhnutný na splnenie predmetu zmluvy o poskytovaní služieb cestovnej kancelárie uzatvorenej medzi Tucanom a Klientmi.

6.    Tucan uchováva osobné údaje Klientov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb Klientovi, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú. 

7.    Ak Tucan spracúvané osobné údaje nezískal priamo od svojich Klientov, získal ich od svojich firemných klientov, ktorí využívajú služby Tucanu pre svojich zamestnancov alebo manažérov, prípadne od cestovných agentúr/cestovných kancelárií spolupracujúcich s Tucanom a využívajúcich prístupy Tucanu do rezervačných systémov cestovných cenín. 

8.    V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú Klienti voči Tucanu najmä nasledovné práva:

i)    právo na prístup k svojim osobným údajom,
ii)    práve na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania,
iii)    právo namietať spracovanie osobných údajov,
iv)    právo na prenosnosť osobných údajov,
v)    právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov ¹  ,
vi)    právo podať návrh na začatie konania voči Tucanu podľa §100 Zákona ²  ,

Bližšie informácie o právach Klientov nájdete tu.

9.    Poskytovanie osobných údajov Klientov je nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy, na základe ktorej Tucan poskytuje Klientom služby cestovnej kancelárie (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzatvorená v písomnej forme). Klient nie je povinný poskytnúť Tucanu osobné údaje, v takom prípade však nebude Tucan schopný poskytnúť svoje služby Klientovi v plnom rozsahu. Napríklad, ak Klient požaduje službu vydania víz a neposkytne Tucanu osobné údaje nevyhnutné na vydanie víz (napr. meno a priezvisko rodičov), nebude Tucan môcť Klientovi túto službu poskytnúť. 

10.    Tucan prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré zodpovedajú riziku porušenia práv Klientov. Opatrenia zohľadňujú najnovšie poznatky v tejto oblasti a Tucan na ich prijatie vynaložil zodpovedajúce náklady.

_______________________________________________________________________________________________________________
 ¹  Týka sa tých Klientov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu, t.j. pre účely zariadenia vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou
 ² Ak sa Klient domnieva, že Tucan porušil jeho práva vyplývajúce zo Zákona a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

bottom of page