Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov

 

Spoločnosť TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 697 300 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11626/B (ďalej len „Tucan“) poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby Tucanu (ďalej len „Klienti“) v súlade s ustanoveniami §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s článkami 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Klientov je Tucan, ktorého identifikačné údaje sú uvedené vyššie.

 2. Účelom spracúvania osobných údajov Klientov je poskytovanie služieb cestovnej agentúry, najmä nákup a predaj cestovných lístkov a iných cestovných cením, rezervovanie ubytovania, požičiavanie motorových vozidiel, rezervovanie vstupeniek na kultúrne alebo športové podujatia, sprostredkovanie uzatvorenia poistenia, zariaďovanie vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou a ponuka ďalších služieb vo forme zasielania newslettra.

 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb cestovnej agentúry, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je tiež súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zariadenia vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou, pretože medzi takéto osobné údaje patria aj osobitné kategórie osobných údajov. Tretím právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov sú oprávnené záujmy Tucanu spočívajúce v práve podnikateľa informovať existujúcich Klientov o aktuálnych službách zasielaním newslettra.

 4. V súvislosti s poskytovaním služieb Klientom môže Tucan poskytnúť osobné údaje viacerým príjemcom. Títo príjemcovia majú voči Tucanu postavenie sprostredkovateľov a poskytujú Tucanu služby, ktoré mu umožňujú poskytovať služby Klientom. Ide najmä o spoločnosti prevádzkujúce rezervačné systémy leteniek, poskytujúce cloudové riešenia pre e-mailové služby, zabezpečujúce help desk systémy, realizujúce vízový servis a poradenstvo, sprostredkúvajúce poistenie, vykonávajúce správu IT systémov, poskytujúce fakturačné služby a spracovanie účtovníctva a sprostredkujúce predaj leteniek a iných cestovných cenín.

 5. V súvislosti s účelom spracúvania osobných údajov Klientov poskytuje Tucan osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov z dôvodu, že prenos osobných údajov Klientov je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb cestovnej agentúry uzatvorenej medzi Tucanom a Klientom:

 • letecké spoločnosti,

 • ubytovacie zariadenia,

 • požičovne automobilov,

 • cestovné poisťovne,

 • príslušné orgány vydávajúce víza,

 • železniční a autobusoví prepravcovia.

Títo príjemcovia môžu sídliť tiež v tretích krajinách mimo EÚ, kde nie sú zabezpečené primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov v zmysle rozhodnutia Komisie a takíto príjemcovia neprijali ani vnútropodnikové pravidlá schválené Úradom. Prenos osobných údajov Klientov do tretích krajín je nevyhnutný na splnenie predmetu zmluvy o poskytovaní služieb cestovnej agentúry uzatvorenej medzi Tucanom a Klientmi

 1. Tucan uchováva osobné údaje Klientov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb Klientovi, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú.

 2. Ak Tucan spracúvané osobné údaje nezískal priamo od svojich Klientov, získal ich od svojich firemných klientov, ktorí využívajú služby Tucanu pre svojich zamestnancov alebo manažérov, prípadne od cestovných agentúr spolupracujúcich s Tucanom a využívajúcich prístupy Tucanu do rezervačných systémov cestovných cenín. Takéto tretie strany poverili Tucan spracúvaním osobných údajov v sprostredkovateľských zmluvách.

 3. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú Klienti voči Tucanu najmä nasledovné práva:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom,
 • práve na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov[1] ,
 • právo podať návrh na začatie konania voči Tucanu podľa §100 Zákona [2],

Bližšie informácie o právach Klientov nájdete tu.

 1. Poskytovanie osobných údajov Klientov je nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy na základe ktorej Tucan poskytuje Klientom služby cestovnej agentúry (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzatvorená v písomnej forme). Klient nie je povinný poskytnúť Tucanu osobné údaje, v takom prípade však nebude Tucan schopný poskytnúť svoje služby Klientovi v plnom rozsahu. Napríklad, ak Klient požaduje službu vydania víz a neposkytne Tucanu osobné údaje nevyhnutné na vydanie víz (napr. meno a priezvisko rodičov), nebude Tucan môcť Klientovi túto službu poskytnúť.

 2. Tucan prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré zodpovedajú riziku porušenia práv Klientov. Opatrenia zohľadňujú najnovšie poznatky v tejto oblasti a Tucan na ich prijatie vynaložil zodpovedajúce náklady.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.


[1] Týka sa tých Klientov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu, t.j. pre účely zariadenia vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou

[2] Ak sa Klient domnieva, že Tucan porušil jeho práva vyplývajúce zo Zákona a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

Prečo Tucan?

Peter

Bratislava

... Chcel som sa Vám v menej celej našej rodinky poďakovať za výbornú spoluprácu pri realizácii našej cesty do USA. Veľmi ste nám pomohli.
Vo štvrtok odlietame, tak džte palce, nech prídeme v poriadku tam a späť ...

ZDENA

BRNO

... Nesmirne si vazime jejich spoluprace ... 

... cenime si jejich proaktivniho pristupu ke klientovi, a uprimne si vubec nedovedu predstavit, jak by nase firemni spoluprace s vasi agenturou vypadala, kdybychom museli lety bukovat bez nich ...

... Obe dve, jak casto ze sve zkusenosti vidim, travi hodiny po pracovni dobe v kancelari, aby vyhovely nasim pozadavkum ...

Anna K.


Ahoj Maji,
Chcela by som sa tebe a celej  agentúre poďakovať za sprostredkovanie dovolenky na ktorej som bola v Thajsku vo Februári, špeciálne tebe za celú organizáciu tripu.
Ubytovanie v hoteli Sunsuri Phuket bolo asi to najlepšie čo sme mohli dostať.... krásna pláž, ktorá bola do 5 minút chôdze, prostredie hotela nádherné, hotelové bazény určené pre každú vekovú kategóriu, jedlo typické aj medzinárodné ale vždy vynikajúce a chutné a v neposlednom rade personál. Milí, usmievaví, ochotní stále pomôcť a poradiť s úsmevom na tvári. Určite budem odporúčať vašu cestovnú agentúru - služby, ktoré ponúkate sú na vysokej úrovni a veľmi spoľahlivé. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a prajem vám veľa spokojných klientov ako som bola aj ja.